Tähtajalise elamisloa taotlemine töötamiseks

NB! Käesolev informatsioon on mõeldud kolmandate riikide kodanikele. Euroopa Liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete elamisõiguse kohta saate lugeda siit.

Taotlemise võimalused
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Välismaalane saab taotleda elamisluba töötamiseks Eestis registreeritud tööandja juurde ning teadus- või uurimustöö tegemiseks, kui asutus on kantud teadus- ja arendusasutuste registrisse.

Elamisluba taotlev välismaalane kuulub Eestisse sisserändavate välismaalaste piirarvu alla, mis ei tohi ületada aastas 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. Välismaalane ei kuulu sisserände piirarvu alla, kui ta on:

•eesti rahvusest isik;
•Ameerika Ühendriikide või Jaapani kodanik; 
•taotleb elamisluba teadus- või uurimustöö tegemiseks.
 
1. Üldjuhul saab elamisluba taotleda Eesti Töötukassa loaga, avaliku konkursiga ning palgakriteeriumit täites.

Elamisloa töötamiseks saab taotleda välismaalane, kui vastavale ametikohale on eelnevalt korraldatud avalik konkurss ja riiklikku töövahendusteenust kasutades pole ametikohta 3 nädala jooksul täidetud.

Välismaalasel peab olema töökoha täitmiseks nõutav kvalifikatsioon, haridus, tervis, töökogemus ning vajalikud erialaoskused ja teadmised.

Välismaalase tööleasumiseks peab eelnevalt andma loa Eesti Töötukassa (lisainfo www.tootukassa.ee). Eesti Töötukassa luba kehtib elamisloa taotluse esitamiseks 2 kuud.

Välismaalase töötasu peab võimaldama tema äraelamise Eestis. Tähtajalise elamisloa taotluse menetlusse võtmise hetkest on tööandja kohustatud maksma tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega.

2. Eesti Töötukassa loata, avaliku konkursita ning palgakriteeriumit täitamata saab elamisluba taotleda välismaalane:

•kes on vaimulik, nunn või munk usulise ühenduse kutsel kooskõlastatult Siseministeeriumiga;
•kellel on Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba; 
•kes on Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik; 
•kellel on välislepingust tulenev õigus töötada Eestis ilma tööloata; 
•töötamiseks õpetaja või õppejõuna Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses; 
•töötamiseks etendusasutuses loomingulise töötajana etendusasutuse seaduse tähenduses; 
•teaduslikuks tegevuseks, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus; 
•töötamiseks Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmiseks; 
•erialaseks tegevuseks sportlasena, treenerina, spordikohtunikuna või sporditöötajana; 
•kes on lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse tähenduses.
 
3. Eesti Töötukassa loata ja avaliku konkursita, kuid palgakriteeriumit täites võib elamisloa töötamiseks anda välismaalasele töötamiseks eksperdina, nõustajana, konsultandina juhul, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus.

4. Teadus- või uurimustöö tegemiseks saab elamisluba taotleda Eesti Töötukassa loata, avaliku konkursita ning palgakriteeriumit täitamata.

Teadus- ja arendusasutusel tuleb sõlmida teadlasega võõrustamisleping, kui asutus on iseseisvalt kontrollinud, et välismaalasel on:

•püsiv legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks;
•kindlustusleping mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise samas ulatuses ravikindlustatud isikutega taotletava elamisloa kehtivusajal; 
•olemas rahalised vahendid teadus- või arendustöö jaoks.
 
Võõrustamislepingus peavad sisalduma:

•välismaalase nimi ja kvalifikatsioon
•võõrustava asutuse nimi, registrikood, kontaktisiku nimi ja ametikoht
•teadus- ja arendustöö, selle kestus ja finantseerimise allikas.
 
Elamisloa võib anda Eestis töötamiseks elamisloas määratud tingimustel kehtivusega kuni 2 aastat ning pikendatakse kuni 5 aastaks korraga.

Elamisloas määratud tingimused annavad välismaalasele õiguse töötada Eestis ainult elamisloas märgitud tööandja juures, samal ametikohal ja samadel töötamise tingimustel.

NB! Loe ka lisainfot taotluse menetlemise protseduuri kohta