Viibimisaja pikendamine

Taotlemise võimalused
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

NB! Alates 05.04.2010 hakkas Politsei- ja Piirivalveamet viibimisaja pikendamise taotluste läbivaatamisel juhinduma Euroopa Liidu viisaeeskirjast.

Viisaga ja viisavabalt Eestis viibiva isiku viibimisaja pikendamine

Politsei-ja Piirivalveamet võib viisaga Eestis viibiva isiku lubatud viibimisaega pikendada kuni 90 päeva.
Taotlus viibimisaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt kolm tööpäeva enne lubatud viibimisaja lõppemist.

Viibimisaja pikendamine viisalihtsustuslepingute alusel erakorralistel asjaoludel Vene Föderatsiooni, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia ning Ukraina kodanikele.

Kui Vene Föderatsiooni, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Moldova, Montenegro, Serbia ning Ukraina kodanikul ei ole võimalik viisale märgitud tähtajaks või viisavaba viibimisaja lõppemise tähtajaks Eesti territooriumilt lahkuda, pikendab Politsei-ja Piirivalveamet lubatud viibimisaega vääramatu jõu* tõttu tasuta.

* Vääramatuks jõuks on ettenägematu või erakorraline asjaolu, mille tõttu on takistatud isiku lahkumine Eesti Vabariigi territooriumilt (nt õnnetus; lennugraafiku muutmine lennuettevõtja poolt).

Erand kehtib Makedoonia kodanike osas, kes viibimisaja pikendamise taotlemisel kas vääramatu jõu, humaansete, tõsiste kutsealaste või isiklike põhjuste tõttu riigilõivu tasuma ei pea.


Lühiajalise (C-liiki) viisa pikendamine

Tingimused
Välja antud viisaga lubatud viibimisaega pikendatakse, kui taotleja tõendab vääramatu jõu, humaansete põhjuste või tõsiste isiklike põhjuste olemasolu, mis takistavad tema lahkumist liikmesriikide terrotooriumilt enne viisaga lubatud viibimisaja lõppemist.

Viibimisaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest on riigilõivu tasumisest vabastatud isik, kes on taotlenud viibimisaja pikendamist vääramatu jõu tõttu või humaansetel põhjustel.

Viibimisaja pikendamise taotlemisel tõsiste isiklike põhjuste olemasolul tuleb tasuda riivilõivu 470 krooni.

Pikaajalise (D-liiki) viisa ning viisavabalt Eestis lubatud viibimisaja pikendamine

Pikaajalise viisa ja viisavabalt Eestis lubatud viibimisaega pikendatakse kui on ilmnenud asjaolu, mis ei olnud enne viisa alusel Eestisse saabumist välismaalasele teada, või uus asjaolu, mis tekkis pärast viisa andmist ja välismaalase Eestisse saabumist (vääramatu jõud, humaansed, tõsised kutsealased või isiklikud põhjused).
Pikaajalise viisa ning viisavabalt viibiva isiku viibimisaja pikendamise taotlemise eest tuleb tasuda riigilõivu 470 krooni.