Elamisluba

Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus.

Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

Tähtajalise elamisloa võib anda välismaalasele:

kes on abielus Eestis alaliselt elava isikuga;
•elama asumiseks Eestis alaliselt elava lähedase sugulase juurde;
töötamiseks;
õppimiseks Eestis asuvas õppeasutuses;
ettevõtluseks;
•kelle püsiv legaalne sissetulek tagab tema äraelamise Eestis;
kaaluka avaliku huvi korral;
•kelle elamisloa taotlus põhineb välislepingul.

NB! Alates 17.04.2010 jõustusid muudatused isikut tõendavate dokumentide seaduses

Alates 17.04.2010 ei ole tähtajalise elamisloa ja elamisõiguse saamisel väljastatava isikutunnistuse väljastuskoht enam seotud selle taotlemise kohaga.

Kehtiva isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt on isikutunnistuste väljastamine kolmanda riigi kodanikule seotud elamisloa taotlemise kohaga - Eesti välisesindusega. Seega on välistatud välisesindustes isikutunnistuse väljastamine isikule, kes on esitanud elamisloa taotluse Eestis, kuid soovib põhjendatult saada isikutunnistust, millele on kantud elamisloa andmed, kätte välisesindusest. Alates 17.04.2010 väljastatakse isikutunnistus Välisministeeriumi kaudu välisriigis viibivale kolmanda riigi kodanikule, kes taotleb tähtajalist elamisluba või tähtajalist elamisõigust, kaotades seeläbi piirangu, mille kohaselt on isikutunnistust võimalik välisesindusest kätte saada üksnes isikutel, kes on esitanud elamisloa taotluse Eesti välisesinduses.

NB! Kui välismaalane taotleb tähtajalise elamisloa pikendamist, tähtajalise elamisõiguse pikendamist, pikaajalise elaniku elamisluba või alalise elamisõiguse registreerimist, siis väljastatakse talle isikutunnistus ainult Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo teeninduses.

Juhul, kui välismaalane soovib lisaks elamisloale taotleda elamisloa andmete kandmist (kleebist) oma välisriigi reisidokumenti, esitab ta selleks eraldi taotluse Politsei- ja Piirivalveametile, kas isiklikult või posti teel. Alates 30.07.2009 Eesti välisesindused kleebise taotlusi vastu ei võta.

Loe täpsemalt: