Elamisõigused

Elamisõigused 20.09.2010 1. augustil 2006 jõustus uus Euroopa Liidu kodaniku seadus, mis muutis Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike (edaspidi EL kodanike) ning nende kolmandate riikide kodanikest pereliikmete Eestisse elamaasumise tingimusi ning selleks vajalikke toiminguid.

Seisuga 1. august 2006 Eestis elamisloa alusel elavad EL kodanikud loetakse elamisõigust omavateks EL kodanikeks ja tähtajalise elamisloa alusel Eestis elavad Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmed loetakse tähtajalist elamisõigust omavateks Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmeteks.

Pereliikme elamisõigus võib olla kas tähtajaline või alaline. Õigus alalisele elamisõigusele tekib pereliikmel reeglina pärast viieaastast püsivat tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elamist.

NB! 17.04.2010 jõustuvad muudatused isikut tõendavate dokumentide seaduses

Alates 17.04.2010 ei ole tähtajalise elamisloa ja elamisõiguse saamisel väljastatava isikutunnistuse väljastuskoht enam seotud selle taotlemise kohaga.

Kehtiva isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt on isikutunnistuste väljastamine kolmanda riigi kodanikule seotud elamisloa taotlemise kohaga - Eesti välisesindusega. Seega on välistatud välisesindustes isikutunnistuse väljastamine isikule, kes on esitanud elamisloa taotluse Eestis, kuid soovib põhjendatult saada isikutunnistust, millele on kantud elamisloa andmed, kätte välisesindusest. Alates 17.04.2010 väljastatakse isikutunnistus Välisministeeriumi kaudu välisriigis viibivale kolmanda riigi kodanikule, kes taotleb tähtajalist elamisluba või tähtajalist elamisõigust, kaotades seeläbi piirangu, mille kohaselt on isikutunnistust võimalik välisesindusest kätte saada üksnes isikutel, kes on esitanud elamisloa taotluse Eesti välisesinduses.

NB! Kui välismaalane taotleb tähtajalise elamisloa pikendamist, tähtajalise elamisõiguse pikendamist, pikaajalise elaniku elamisluba või alalise elamisõiguse registreerimist, siis väljastatakse talle isikutunnistus ainult Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo teeninduses.

Juhul, kui välismaalane soovib lisaks elamisloale taotleda elamisloa andmete kandmist (kleebist) oma välisriigi reisidokumenti, esitab ta selleks eraldi taotluse Politsei- ja Piirivalveametile, kas isiklikult või posti teel. Alates 30.07.2009 Eesti välisesindused kleebise taotlusi vastu ei võta.